คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนไลฟ์เซฟวิ่งประทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีให้กับท่านรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย อ.ศักดิ์อนันย์ ปลาทอง อ.พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคม MRS.Elena Karmazin เป็นตัวแทนสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนไลฟ์เซฟวิ่งประทศไทย นายรัตนพัทธ์ ธีรารัตนวระกุล เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีให้กับท่านรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตอีกหนึ่งวาระ