ประกาศคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯและแต่งตั้งตำแหน่งCMAS/ATUS Chief Examiner ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

Description