วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าฟังการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดยนายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร เลขาธิการเสมาคมฯ และนายสุประวีณ์ สุขเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ เข้าฟังการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน