วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯประจำเดือนสิงหาคม 2563

Description

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในระเบียบวาระเรื่องพิจารณากำหนดวันและสถานที่การจัดอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาฟินสวิมมิ่ง ระดับชาติ Level1 ประจำปี 2563 ตามแผนพัฒนาบุคลากรการกีฬาประจำปี 2563 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนีัได้มอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ในการจัดอบรมดังกล่าว ส่วนรายละเอียดการจัดอบรมทางสมาคมฯจะมีการประกาศในครั้งต่อไป