6 ธันวาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดคำของบประมาณและแนวทางการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

Description

6 ธันวาคม 2565 สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคมฯ และนางสาวทัศมล เพชรแสงโรจน์ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดคำของบประมาณและแนวทางการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย