กีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2563

Description

การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563
ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร


การแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 44 โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
                   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนให้มีโอกาสใช้ทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จากที่ได้ฝึกฝนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะไปสู่การแข่งขันในระดับสูงขึ้น

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 และข้อ 14 แห่งระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน พ.ศ. 2560 กรมพลศึกษาจึงประกาศการแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ชายและหญิง และการแบ่งเป็นรุ่นอายุ ดังนี้ รุ่นอายุ 11 ปี หรือต่ำกว่า, รุ่นอายุ 12 – 13 ปี,รุ่นอายุ 14 – 15 ปี และรุ่นอายุ 16 – 18 ปี (อ่านระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง) 

มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 44 โรงเรียน


รายละเอียด