ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟินสวิมมิ่งคนเก่ง เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Description

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟินสวิมมิ่งคนเก่ง


ผ่านการคัดเลือกโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนิดกีฬา ฟินสวิมมิ่ง ได้แก่
1. นายธนดล แก้วปู่วัด คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโยธา
2. นายวุฒิภัทร สงวนวงศ์ คณะสหเวชศาสตร์-วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
3. นางสาวนวนิตย์ อินทรวิเชียร คณะสหเวชศาสตร์-การฝึกสอนกีฬา