พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำน้ำ กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Description

                  วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดำน้ำ กีฬาทางน้ำ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายรณชัย จินดาพลนายกสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุม MS Conference Room อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป้าหมายของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ โดยมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพี้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) ที่เพียบพร้อมด้วยทักษะต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต