วันที่ 7 - 8 เมษายน 2566 มีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ สมาพันธ์ดำน้ำโลก CMAS ประจำปี 2566

Description

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2566 มีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ สมาพันธ์ดำน้ำโลก CMAS ประจำปี 2566 โดยทางสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยได้ส่ง อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง กรรมการฝ่ายเทคนิค อนุกรรมการฝ่ายมาตราฐานและเทียบหลักสูตร CMAS Technical Committee (Standard and Equivalency Commission) และ อุปนายกสมาคม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย