สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS)เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) นำโดย​ อ.พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร เลขาธิการสมาคม ฯ นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการและผอ. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการดำน้ำ และ อ.สุภัทรา  สังข์ทอง นายทะเบียนสมาคม ฯ เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  ผู้บริหารระดับคณะ  จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปะศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ ผอ.ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) และมหาวิทยาลัยวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ในอนาคต   ในการนี้สมาคม ฯ ได้เผยแพร่ และนำเสนอพันธกิจของสมาคม ฯ ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาใต้น้ำ (Underwater Sports) ประเภทต่าง ๆ อาทิ  Finswimming, Freediving, Sport Diving, Underwater Photography  ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมการผลิตและพัฒนานักกีฬาใต้น้ำ และบุคลากรในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬาใต้น้ำประเภทดังกล่าวทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ CMAS ในฐานะ CMAS THAILAND  เพื่อกระตุ้น Sport Tourism ในพื้นที่ทะเลอันดามัน  และส่งเสริมการเป็น Sport City ของจังหวัดกระบี่