โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำ (PKRU CMAS One Star Diver) รุ่นที่ 2

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ  (CCD) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำ (PKRU CMAS One Star Diver) รุ่นที่ 2  ให้กับผู้ที่สนใจจำนวน 15 คน  โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง CONFERENCE (19106) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สระน้ำ อบจ.ภูเก็ต และ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต

         ทั้งนี้สมาคม ฯ ได้ส่งตัวแทน นายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร  เลขาธิการสมาคม ฯ  นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดำน้ำ ร่วมพิธีเปิดโครงการ และมอบหมายให้ทีมผู้ฝึกสอน CMAS One Star Instructor ได้แก่ สิบเอกธนิต ปรีดาผล, นายพัฒน์กรณ์ เจียมวิริยะกุล, นางสาวประพิณศรี กฤตยาเจริญพงศ์, นายกุลศักดิ์ แซ่อึ๋ง, นายนวศักดิ์ แซ่อิ๋ง และนายธนภูมิ สกุลทับ  ร่วมฝึกสอนเพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะพื้นฐานด้านการดำน้ำลึกให้กับผู้เข้าฝึกอบรม  โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง คณบดี ฯ, ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง, อ.เดชา สีดุกา รองคณบดี ฯ และ อ.วรพจน์ ตรีสุข ผู้จัดการศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

     โครงการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ พนักงาน และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันให้เข้าสู่วิชาชีพการดำน้ำลึก (SCUBA Diving) เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ภายใต้ MOU ต่างมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาวงการดำน้ำ การกีฬาทางน้ำ ด้วยการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีโอกาสเข้าถึงวิชาชีพการดำน้ำ ธุรกิจการดำน้ำ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล และ Underwater Sport Tourism ในพื้นที่  ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งแก่ภาครัฐ และภาคเอกชน ในด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืน