โครงการอบรมการดำน้ำร่วมกับทีมวิทยากรอบรมการถ่ายภาพใต้น้ำเพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ในการดำน้ำระดับ 1 (CMAS One Star Diver)

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) ส่งบุคลากรทีมวิทยากร  ในการอบรมการดำน้ำร่วมกับทีมวิทยากรอบรมการถ่ายภาพใต้น้ำเพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ในการดำน้ำระดับ 1 (CMAS One Star Diver) และการถ่ายภาพใต้น้ำให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้เข้าอบรมจำนวน 20 นาย  ในชื่อหลักสูตรการดำน้ำเพื่อสำรวจและประเมินทรัพยากรบริเวณแหล่งอาศัยและหลบภัยสัตว์น้ำในทะเล  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จังหวัดระยอง