โครงการ CMAS Thailand Cavern Camp 2022 จัดขึ้นระหว่าง 28-29 กรกฎาคม 2565 ณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

Description

สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย สนับสนุนบุคลากร นายชนะ วงศ์ธนวิรุฬห์ กรรมการสมาคมและผู้อำนวยการส่วนดำน้ำกู้ภัย เป็นวิทยากรในโครงการ CMAS Thailand Cavern Camp 2022 จัดขึ้นระหว่าง 28-29 กรกฎาคม 2565 ณ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชมรมดำน้ำและกู้ภัย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรนักดำน้ำกู้ภัย ให้มีทักษะความเชียวชาญ และสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประยุกย์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสูตร