17 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารฝ่ายต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทย

Description

17 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) นำโดย นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง  นายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำน้ำ  และ นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง นายทะเบียน เดินทางเข้าพบผู้บริหารฝ่ายต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้แก่ท่านประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา คุณยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าฯ คุณปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ คุณวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต ผูอำนวยการกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินงานด้านการพัฒนากีฬาใต้น้ำ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาใต้น้ำ