17th Asian Finswimming Championships 2019 and Asian Junior Finswimming Competition ณ เมืองเหยียนไถ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Description

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าดำน้ำฟินสวิมมิ่งเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ 17th Asian Finswimming Championships 2019 & Asian Junior Finswimming Competition 
ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2562 ณ เมืองเหยียนไถ สาธารณรัฐประชาชนจีน


การแข่งขันระดับเอเชีย มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน,อินเดีย,อินโดนีเซีย,จอร์แดน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้,สิงคโปร์,ไทย,เวียดนาม,ฮ่องกง และไต้หวัน โดยประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติ นักกีฬาชาย  8 คน  หญิง 6 คน และเจ้าหน้าที่ 6 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้    

รายชื่อนักกีฬา: ส.ต.ระพีพล  ศรมณี, นาย สุรบดี  แสงแก้ว, นายกัญจน์กันต์  ปรีชาวุฒิคุณ, นายกตมาตุ  อู่ตะเภา, นายธนดล  แก้วปู่วัด, นายวุฒิภัทร  สงวนวงศ์, นายเทวา  เบ้าจูม, นายปพนพัชญ์  วงศ์เอก, นางสาวนุชวรา   วิจักษณาพงษ์, นางสาวอาทิตยา   รุณลอย ,นางสาวนวนิตย์   อินทรวิเชียร, นางสาวศุภจิรา   สุขคง, เด็กหญิงธิชา   โมฬี และเด็กหญิงศุภรดา   ฤทธิ์เจริญ   

รายชื่อเจ้าหน้าที่ :นางสาวรตนพร  พรหมชู     ผู้จัดการทีม ,Ms. Elena  Karmazin ผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติ, นางสาวจิรภัทร  พรหมชู     ผู้ฝึกสอนชาวไทย, นายพงศ์ธีระ  บัวเพ็ชร , นางสาวสองฤดี  พรหมชู  และ นางสาวนันทนิจ  สุขยิรัญ

 


ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา


 

นางสาว นุชวรา วิจักษณาพงษ์    1   เหรียญเงิน  1   เหรียญทองแดง

ท่าว่าย  Women Junior 400 M. Bi-Fins   สถิติ   04:07.61   เหรียญเงิน

ท่าว่าย  Women Junior 800 M. Serface  สถิติ   08:02.86   เหรียญทองแดง 

 

นางสาว นวนิตย์ อินทราวิเชียร  1   เหรียญทองแดง

ท่าว่าย   Women Junior 1,500M. Serface    สถิติ   17:01.32