ผลการแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 31วันที่ 22-05-2022

Description

ผลการแข่งซีเกมส์ ครั้งที่ 31วันที่ 22-05-2022 ได้รับ 3 เหรียญ ได้แก่

1 เหรียญเงิน

- ผลัด Surface 4x100 เมตร ชาย

นายเขต ชำนาญวาด

นาย ปพนพัชญ์ วงศ์เอก

นายวุฒิภัทร สงวนวงศ์

นายกตมาตุ อู่ตะเภา

นายสุรบดี แสงแก้ว

2 เหรียญทองแดง

- Surface 50 เมตร ชาย

นายเขต ชำนาญวาด

- ผลัด Bi-Fin 100 เมตร ผสมชาย/หญิง

นายธีรุตม์ เย็นคงคา

นางสาวณุศณี จันทร์แดง

นางสาวจุฑามาส สุทธิสน

นายเทวา เบ้าจูม

นายสุรบดี แสงแก้ว