Club List

ระเบียบการรับสมัครสโมสร / ชมรมกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง

 

( ข้อ 1 ) คุณสมบัติของสโมสรสมาชิกประกอบด้วย

 1. เป็นสโมสรหรือชมรมที่ดำเนินการอย่างมีรูปแบบชัดเจนเพื่อพัฒนานักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
 2. มีที่ตั้ง ที่ทำการถาวรของสโมสรหรือชมรม ที่สามารถติดต่อประสานงานได้
 3. มีสระว่ายน้ำที่ใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาที่ มีความลึกอย่างน้อย 120 เซนติเมตร และมีความยาว
 4. อย่างน้อย 20 เมตร มีการแบ่งพื้นที่การฝึกซ้อมอย่างชัดเจน
 5. มีนักกีฬาในสังกัดไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่ปรากฏชื่อนักกีฬาในสโมสร/ชมรม อื่นที่จดทะเบียนสมาชิกกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และมีสถานภาพอยู่ในปีนั้น
 6. มีผู้ฝึกสอนประจำอย่างน้อย 1 คน
 7. ผู้ฝึกสอนจะต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ หรือผู้ฝึกสอนกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
 8. มีกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือรับรองเป็นประจำ

( ข้อ 2 ) หน้าที่ของสโมสรสมาชิก

 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่งระเบียบการหรือมติของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาดำน้ำแห่ง
  ประเทศไทย
 2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
 3. สโมสรสมาชิกต้องรายงานสถานภาพนักกีฬาในสังกัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีนักกีฬามีการย้ายสังกัดสโมสร สโมสรซึ่งนักกีฬาย้ายเข้าร่วมสังกัดมีหน้าที่ต้องแนบแบบฟอร์มการขอย้ายสังกัดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของต้นสังกัดเดิมถึงสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ภายใน 60 วัน นับแต่วันลงนามในเอกสารขอย้ายสังกัดจากต้นสังกัดเดิม (กรณีไม่ดำเนินการดังกล่าวให้ถูกต้องอาจถูกตัดสิทธิอันควรมีเมื่อมีการประท้วงโดยยกความสมบูรณ์ของคุณสมบัตินักกีฬาเป็นข้อโต้แย้ง)
 4. สโมสรสมาชิก ต้องชำระค่าบำรุงสโมสรสมาชิกประจำปีของปีถัดไปภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สมาชิกที่ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงมติ
 5. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

( ข้อ 3 ) สิทธิเมื่อคงสมาชิกภาพ

 1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 2. สโมสรสมาชิกที่เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี มีสิทธิในการออกเสียงลงมติต่างๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งนายกสมาคม
 3. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสมาคมโดยเท่าเทียม ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด
 4. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางซึ่งจดแจ้งกับสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย
 5. มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ซึ่งสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเชิญเข้าร่วมการประชุมขอความเห็น เพื่อการบริหารจัดการเป็นการส่วนรวม
 6. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยจัดขึ้น
 7. สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 8. ได้รับสถิติการแข่งขันรายบุคคลของนักกีฬาในสังกัดของตน ปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักกีฬาในสังกัดซึ่งขึ้นทะเบียนไว้ 

( ข้อ 4 ) การสิ้นสุดของสมาชิกภาพดังต่อไปนี้

 1. ตาย หรือ เลิกกิจการ
 2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 เป็นเวลา 2 ปี ขึ้นไป
 3. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ
 4. ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามเวลาที่กำหนด และถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างที่ไม่มีสภาพสมาชิกในทุกกรณี และสภาพสมาชิกจะคืนกลับมาเมื่อยื่นขอจดทะเบียนสโมสร/ชมรม และมีสภาพจนถึงวันสิ้นสุดแห่งปีปฏิทินของปีนั้น
 5. ไม่ส่งทีม/นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ จัดขึ้น หรือรับรอง เป็นเวลาสองปี ติดต่อกัน
 6. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมให้ลบชื่อออกจากทะเบียน หรือให้พ้นจากสมาชิกภาพ ให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ สมาชิกที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนหรือพ้นจากสมาชิกภาพ หากประสงค์จะสมัครเข้ามีเป็นสมาชิกใหม่ ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการสมาคมได้ เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชี่อ

( ข้อ 5 ) ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงประจำปี

5.1 สมาชิกชมรมสโมสร จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 2,000 บาท  และค่าบำรุงประจำปีๆละ   2,000  บาท โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถลาง เลขที่บัญชี 388-0-11799-3  ชื่อบัญชีสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

( ข้อ 6 ) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

 1. ขอรับแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกที่สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ( เอกสารแนบท้าย )
 2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเป็นสมาชิกและใบสมัครสโมสร/ชมรม พร้อมบัญชีรายชื่อนักกีฬาในสังกัดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ
 3. ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาชิก
 4. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ชั้น 21อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย
  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-136-7554 ,
  โทรสาร 02-136-5833 , E-mail: atus_thailand@outlook.com
 5. สมาชิกภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมของทุกปี (กรณีขาดสมาชิกภาพและขอต่ออายุ หรือขึ้นทะเบียนหลังวันที่ 31 ธันวาคม สมาชิกภาพจะเริ่มนับตั้งแต่วันซึ่งสมาคมได้รับเอกสารฯ - 31ธันวาคมของปีนั้น)
 

ดาวห์โหลดเอกสาร  ระเบียบการรับสมัคร   แบบฟอร์มใบสมัคร


รายชื่อสมาชิกสโมสร 

ชื่อชมรมสโมสร

จังหวัด

สถานะสมาชิก

วันครบกำหนดชำระเงิน

ฟินสวิมมิ่งเชียงใหม่

เชียงใหม่

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ภูเก็ตฟินสวิมมิ่ง แอนด์อควาติกสปอร์ต คลับ

ภูเก็ต

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ฟินสวิมมิ่งอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ว่ายน้ำสิงห์

กทม.

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

อยู่เย็นวิทยา

กทม.

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

สปริ๊นสวิมมิ่งคลับ

นนทบุรี

สมาชิกใหม่

31 ธ.ค. 2564

ว่ายน้ำเทศบาลนครตรัง

ตรัง

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ศูนย์กีฬา 84 พรรษา บางบอน

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

บางเลน สวิมมิ่ง

นครปฐม

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

เทศบาลตำบลหนองแค

สระบุรี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ราชพฤกษ์นนท์

นนทบุรี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ศูนย์เยาวชนบางกะปิ

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ว่ายน้ำสาธิตปทุมวัน

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ทหารอากาศ

ปทุมธานี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ดับบิวพี สวิมมิ่ง

ปทุมธานี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ว่ายน้ำสระบุรี

สระบุรี

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

ฟินสวิมมิ่ง แฟมิลี่

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564

เอสสิบเอ็ด ฟินสวิมมิ่ง

กทม.

สมาชิกเก่า

31 ธ.ค. 2564